តោះៗជួយស៊ែរទាំងអស់គ្នា ដេីម្បីលេីកទឹកចិត្ត កីឡាករបាល់ទាត់ខ្មែរ U22 ធ្វេីមិនបាន តែU20 នឹងបន្តធ្វេីសង្គ្រាមបាល់ទាត់លេីវាលស្មៅ យ៉ាងក្តៅគគុក នាល្ងាចនេះ…

ល្ងាចនេះ ក្រុមជម្រើសជាតិកម្ពុជា🇰🇭អាយុក្រោម២០ឆ្នាំ ត្រូវប៉ះក្រុមមហាមិត្តវៀតណាម🇻🇳អាយុក្រោម២០ឆ្នាំ ក្នុងពានរង្វាន់មិត្តភាព U20 BTV CUP 2019 ។​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ តោះៗជួយស៊ែរទាំងអស់គ្នា ដេីម្បីលេីកទឹកចិត្ត កីឡាករបាល់ទាត់ខ្មែរ U22 ធ្វេីមិនបាន តែU20 នឹងបន្តធ្វេីសង្គ្រាមលេីវាលស្មៅ យ៉ាងក្តៅគគុក នាល្ងាចនេះ...​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ មានរូបភាពខាងក្រោម ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​   ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

តោះៗជួយស៊ែរម្នាក់តិចៗដេីម្បីលេីកចិត្តដល់កីឡាករជម្រើសជាតិកម្ពុជា ជួមជេីងខ្លាំង​ ប្រទេសអ៉ីរ៉ង់ នៅម៉ោង៖ ៨:៣០ យប់ (ម៉ោងកម្ពុជា)

រូបភាពនៃការហ្វឹកហាត់ផ្លូវការរបស់កីឡាករជម្រើសជាតិកម្ពុជា នៅទីក្រុង​ Tehran ប្រទេសអ៉ីរ៉ង់ ត្រៀមសម្រាប់ការប្រកួត FIFA World Cup Qatar 2022 វគ្គជម្រុះ Preliminary Qualification Round 2 អ៉ីរ៉ង់ vs កម្ពុជា ១០/១០/២០១៩ | ម៉ោង៖ ៨:៣០ យប់ (ម៉ោងកម្ពុជា) ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​   ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

តោះៗជួយស៊ែរម្នាក់មួយ ពួកគាក់ត្រូវការកំលាំងចិត្តពីពួកយេីង​ ៦:៣០​នាល្ងាចនេះ “ទាំងអស់គ្នាដេីម្បីកម្ពុជា”​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ម៉ាឡេស៊ីអាយុក្រោម១៦ឆ្នាំ vs កម្ពុជាអាយុក្រោម១៦ឆ្នាំ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

រូបភាពនៃការហ្វឹកហាត់ផ្លូវការរបស់ក្រុមជម្រើសជាតិកម្ពុជាអាយុក្រោម១៦ឆ្នាំត្រៀមប្រកួតជាមួយម៉ាឡេស៊ី នៅថ្ងៃទី១៨ កញ្ញា ២០១៩ នៃពានរង្វាន់ជើងឯកយុវជនអាយុក្រោម១៦ឆ្នាំប្រចាំតំបន់អាស៊ី វគ្គជម្រុះក្នុងពូល J "ទាំងអស់គ្នាដេីម្បីកម្ពុជា"​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ការប្រកួត AFC U16 Championship 2020 Qualifiers, Group J រវាង ម៉ាឡេស៊ីអាយុក្រោម១៦ឆ្នាំ vs កម្ពុជាអាយុក្រោម១៦ឆ្នាំ ១៨-០៩-២០១៩ | ម៉ោង ៦:៣០ ល្ងាច | ពហុកីឡដ្ឋានជាតិ KM16 "ទាំងអស់គ្នាដេីម្បីកម្ពុជា"​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ AFC U16...

តោះៗបេីស្រឡាញ់ខ្មែរ​ ជួយស៊ែរលេីកទឹកចិត្តដល់ ក្រុមកីឡាករ កីឡាការិនី ទៅប្រទេសថៃ សំរាប់ជើងឯកអាស៊ីលើកទី១៤ និងទទួលបានជោគជ័យជូនប្រទេសជាតិ ស៊ូស៊ូ…

តោះៗបេីស្រឡាញ់ខ្មែរ​ ជួយស៊ែរលេីកទឹកចិត្តដល់ ក្រុមកីឡាករ កីឡាការិនី ទៅប្រទេសថៃ ជើងឯកអាស៊ីលើកទី១៤ និងទទួលបានជោគជ័យជូនប្រទេសជាតិ ស៊ូស៊ូ... កីឡាករ កីឡាការិនី ទាញព្រ័ត្រកម្ពុជា ត្រៀមលក្ខណះរួចរាល់សម្រាប់ការប្រកួត ទាញព្រ័ត្រជើងឯកអាស៊ីលើកទី១៤នៅថៃ ដែលចាប់ផ្តើមប្រកួតពីថ្ងៃទី១៤ ដល់ថ្ងៃទី១៥ ខែកញ្ញានេះ។​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

តោះៗជួយស៊ែរលេីកទឹកចិត្តក្រុមគោព្រៃកម្ពុជាឈ្នះឈ្នះ នាម៉ោង៦:៣០នាទីល្ងាចនេះ កុំភ្លេចចូលរួមទស្សនាទាំងអស់គ្នា នៅពហុកីឡាដ្ឋានអូឡាំពិក

កុំភ្លេចចូលរួមទស្សនាទាំងអស់គ្នានាម៉ោង៦:៣០នាទីល្ងាចនេះនៅពហុកីឡាដ្ឋានជាតិអូឡាំពិក។ ក្រុមជម្រើសជាតិកម្ពុជាបើកទ្វាផ្ទះស្វាគមន៍ក្រុមជម្រើសជាតិហុងកុងសម្រាប់វគ្គជម្រុះជុំទី២នៃពានរង្វាន់បាល់ទាត់ពិភពលោកឆ្នាំ២០២២    

ជួយស៊ែរគ្នានិងលេីកចិត្តដល់ប្អូនស្រី ចិន្តា រត្ន័ ពិតជាអស្ចារ្យណាស់​ ដណ្តើម​បានមេដាយមាស​ ក្នុងការ​សម្តែង​ក្នុង​ក្បាច់គុន​ល្បុក្កតោ​កនៅកូរ៉េខាងត្បូង

កូរ៉េខាងត្បូង ៖ ​កីឡាការិនី​ល្បុក្កតោ​កម្ពុជា ​ចិន្តា រត្ន័ ដណ្តើម​បានមេដាយមាស​ ក្នុងការ​សម្តែង​ក្នុង​ក្បាច់គុន​ ទែកគ្យុន (TEAKKYON) ​យុទ្ធគុនបូរាណកូរ៉េ ​ក្នុង​មហោស្រព​ក្បាច់គុន​ចម្រុះ​ពិភព​លោក ២០១៩ នៅកូរ៉េខាងត្បូង។        

សូមចូលរួមរំលែកទុក្ខផង…ម្តាយកីឡាករដ៏ល្បីឈ្មោះ វង្ស ណយ បានទទួលមរណភាពហើយ…

តាមរយះហ្វេសប៊ុករបស់កីឡាករ វង្ស ណយ បានបង្ហោះវិដេអូនិងរូបភាពប៉ុន្មានសន្លឹកដោយបានរៀបរាប់ថា មួយរយះនេះមិនសូវបានហ្វឹកហាត់ដោយសារម្ដាយឈឺតែអីឡូវគាត់ស្លប់ហើយ ។​ បើនិយាយពីកីឡាករប្រដាល់នៅកម្ពុជា លោកអ្នកពិតជាស្គាល់ច្បាស់ពីកីឡាករម្នាក់ដ៏ល្បីឈ្មោះ នោះគឺ លោក វង្ស ណយ ដែលមានកេរ្តិ៍ឈ្មោះល្បីល្បាញ យ៉ាងណាមិញបើនិយាយពីជីវភាពរបស់កីឡាកររូបនេះ ពិតជាមានការខ្វះខាតជាខ្លាំង​។ ជាក់ស្តែងនៅក្នុងគណនីហ្វេសប៊ុកមួយដែលមានឈ្មោះថា “ឃីម រ៉ាឌី ខេត្តកណ្ដាល គាំទ្រគុនខ្មែរ” បានរៀបរាប់ទាំងសោកសៅថា “សូមចូលរួមរំលែកទុក្ខដល់កូននាគ.វង្ស ណយ ផងបងប្អូនម្តាយគាត់បានលាចាកលោកហើយ.ចាប់ពីពេលនេះទៅកូនលែង មានម៉ែហៅដូចគេទៀតហើយ..😢😢😢😭😭😭”។ https://www.facebook.com/100007810607907/videos/2203927986544200/

ឃោរឃៅខ្លាំងណាស់ៗ៖ បុរសម្នាក់ត្រូវឃាតករ កាត់ដាច់ក្បាលហើយទម្លាក់សពចូលទឹកស្ទឹង ប្រពន្ធដេកឱបគួរឲ្យសង្វេកណាស់ (មានវីដេអូខ្លីប)

ពោធិសាត់ ៖ ពិតជាសាហាវព្រៃផ្សៃខ្លាំងណាស់ ដោយបុរសម្នាក់ត្រូវបានឃាតកសម្លាប់ដោយមូលកផ្តាច់ក្បាលចេញពីដងខ្លួន ហើយបោះសពចោលចូលទៅក្នុងទឹងស្ទឹងក្រវ៉ាញ ហើយបង្កឱ្យមានការភ្ញាក់ផ្អើល រកសពឃើញតែដងខ្លួន រីឯក្បាលរកមិនទាន់ឃើញ។ បើតាមៗន្ត្រីនគរបាលស្រុកភ្នំក្រវ៉ាញ បានបញ្ជាក់ថា ហេតុរណ៍បង្កឱ្យមានការភ្ញាក់ផ្អើលករណីឃាតកម្មនេះ កើតឡើងនា ថ្ងៃសុក្រ ១៣កើត ខែ​ស្រាពណ៍ ឆ្នាំច ​សំរឹទ្ធិស័ក ​ព​.​ស​២៥៦២ ត្រូវ​នឹង​ថ្ងៃ​ទី២៤ ខែសីហា ឆ្នាំ​២០១៨​ វេលាម៉ោង ៩និង ៣០នាទីព្រឹក នៅចំណុចស្ទឹងរលាប...

សមត្ថកិច្ចអះអាងថាករណីប្លន់ធនាគារ RHB គឺអាចជាមុខសញ្ញាធ្លាប់មានបទពិសោធន៍ និងស្គាល់ទីតាំងភូមិសាស្រ្តច្បាស់លាស់…

ភ្នំពេញ៖ នៅថ្ងៃនេះ សមត្ថកិច្ចបាន​រួម​គ្នា​ស្រាវជ្រាវ​ និង​បូក​សរុប​អំពី​ករណី​ប្លន់​ធនាគារ​កាលពី​ម្សិលមិញ ហើយបានបង្ហើបឲ្យដឹងថា ក្រុមចោរដែលបានយកលុយ ១០មឺុនដុល្លាហើយរត់គេចខ្លួនបាត់នោះ គឺអាចជាមុខសញ្ញាធ្លាប់មានបទពិសោធន៍ និងស្គាល់ទីតាំងភូមិសាស្រ្តច្បាស់លាស់។ មុននេះផងដែរសមត្ថកិច្ចក៏បានឃាត់ខ្លួនយុវជនម្នាក់ថាជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងករណីប្លន់នេះ ប៉ុន្តែត្រូវបានដោះលែងទៅវិញក្រោយពីមានការសាកសួររួចមក។ គួរបញ្ជាក់ផងដែរថា តាមរយៈវីដេអូឃ្លីបបង្ហាញពីសកម្មភាពរបស់ចោរទាំងនោះអាចឲ្យសមត្ថកិច្ចមានតំរុយច្រើនក្នុងការកំណត់មុខសញ្ញាកាន់តែច្បាស់៕ សូមទស្សនាវីដេអូពត៌មានបន្ថែមពី BTV

ស៊ែរឲ្យកីឡាការិនីកម្ពុជាមួយ៖ មិនត្រឹមតែស្អាតទេគឺបំបាក់ កីឡាការិនី ថៃ ១០០-០ នៅ Asian Games 2018

កីឡាការិនី កម្ពុជា ខាន់ ចេសា (Jessa Khan) បានទម្លាក់ កីឡា ការិនី ថៃ Boonsorn Wuwannan វគ្គ ៣២នាក់ ចុងក្រោយ ដោយ ពិន្ទុ ១០០ ទល់នឹង ០ ក្នុង ប្រភេទ កីឡា ជូជីតស៊ូ...

នេះហើយប្រហែលជាគាត់ខ្លាចជាប់គុកដូចនារីចិននោះ បានជាមិនហ៊ានតដៃឲ្យគេវាយប្លន់យកអស់ពីខ្លួន

ភ្នំពេញ៖ ជនបរទេស​ម្នាក់ ត្រូវជនមិនស្គាល់អត្តសញ្ញាណមួយក្រុមជិះម៉ូតូធំ វាយប្លន់យកអស់ពីខ្លួន និង​របួសធ្ងន់ ​ខណៈពេលដែលចេញពីដកលុយទូ ATM នៅជាប់​វាលព្រះ​មេន ជិតសារមន្ទីរជាតិ តាមបណ្តោយផ្លូវ១៧៨ ស្ថិតក្នុងសង្កាត់ជ័យជំនះ ខណ្ឌដូនពេញ​ កាលពីវេលាម៉ោង០៤ទៀបភ្លឺ ឈានចូលថ្ងៃទី១៧សីហា ។ ទង្វើនេះពិតជាធ្វើឲ្យសង្គមជាតិយើងអាប់ឳនខ្លាំងណាស់ ជនបរទេសខំយកលុយមកចាយនៅស្រុកយើង និងជួយបង្កើនចំនូលប្រជាពលរដ្ឋ តែបែរជាជនឆ្លៀតឳកាសមួយចំនួនតូចនេះបង្កអសន្តិសុខ និងប្រមាថមើលងាយអ្នកទេសចរបែបនេះទោវីញ។ សូមសមត្ថកិច្ចមេត្តាវែកមុខជនល្មើសទាំងនេះ យកមកផ្តន្ទាទោសផង៕ ប្រភព៖ យូ សារ៉ាវុឌ្ឍន៏

ដំណឹងល្អ៖លោក​ គឹម​ សុខ​ ត្រូវបានដោះលែងហេីយ​ ក្រោយជាប់ពន្ធនាគារជាងមួយឆ្នាំ

ភ្នំពេញ៖ លោក គឹម សុខ អ្នកវិភាគនយោបាយ និងសង្គម ត្រូវបានតុលាការដោះលែងហើយ នៅព្រឹកថ្ងៃទី១៧ ខែសីហា ឆ្នាំ២០១៨ នេះបើយោងតាមមន្រ្តីជាន់ខ្ពស់នៃស្ថាប័នតុលាការ ថ្លែងប្រាប់បណ្តាញព័ត៌មាន Fresh News ឲ្យដឹងនៅមុននេះបន្តិច។ មន្ដ្រីជាន់ខ្ពស់សាលាដំបូងរាជធានីភ្នំពេញ បានបញ្ជាក់ថា «ត្រូវហើយលោក គឹម សុខ ត្រូវបានតុលាការដោះលែងឲ្យចេញពីពន្ធនាគារនៅថ្ងៃនេះ ក្រោយអនុវត្តការជាប់ទោសដល់ថ្ងៃកំណត់»។ លោក គឹម សុខ ដែលសាធារណជនមួយចំ​នួនហៅថា...

តើក្រុមបាល់ទាត់ក្រូអាតមានប្រវត្តិបែបណា មុនពេលមកបង្ហាញខ្លួននៅវើលខាប់វគ្គផ្តាច់ព្រ័ត!

ក្រូអាតជាប្រទេសមួយស្ថិតនៅទ្វីបអឺរ៉ុប ដែលមានរដ្ឋធានីឈ្មោះ ហ្សាហ្គ្រេប ដែលមានប្រជាជនសរុប ប្រហែល ៤លាននាក់កន្លះ ប្រើភាសាក្រូអាតផ្ទាល់តែម្តង។ អ្នកគាំទ្រក្រូអាតអបអសាទេជ័យជំនះរបស់ក្រុមខ្លួននៅទឹកដីរុស្ស៊ី ពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងវិស្ស័យបាល់ទាត់ ក្រូអាតបានបង្កើតឡើងនៅឆ្នាំ ១៩៩០ មុនពេលទទួលឯករាជ្យពីប្រទេសយូហ្គោស្លាវីតែ ៣ឆ្នាំតែប៉ុណ្ណោះ ពោលគឺឆ្នាំ១៩៩៣។ ភាពជោគជ័យរបស់ក្រូអាតគឺនៅឆ្នាំ១៩៩៦ដោយបានបង្ហាញមុខជាលើកដំបូងនៅពានរង្វាន់បាល់ទាត់ទ្វីបអឺរ៉ុប។ នៅក្នុងឆ្នាំ១៩៩៨ ដែលបារាំងធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះ ក្រូអាតបានបង្ហាញខ្លួនជាលើកដំបូង ហើយអ្វីដែលរឹតតែធ្វើឲ្យពិភពលោកភ្ញាក់ផ្អើលនោះគឺ ក្រូអាតបានឈានជើងដល់វគ្គពាក់កណ្តាលផ្តាច់ព្រ័ត្តដោយទទួលបានចំណាត់ថ្នាក់លេខ៣។ ចាប់តាំងពីឆ្នាំ១៩៩៨មក ក្រូអាតតែងតែមានវត្តមាននៅក្នុងព្រឹត្តិការណ៍យក្សនេះជាហូរហែរលើកលែងតែ ឆ្នាំ២០១០តែម្តងគត់ដែលអវត្តមាន។ កីឡករក្រូអាតកំពុងប្រកួតជាមួយកីឡាករអង់គ្លេសនៅវគ្គពាក់កណ្តាលផ្តាច់ព្រ័ត្ត កីឡករក្រូអាតកំពុងប្រកួតជាមួយកីឡាករអង់គ្លេសនៅវគ្គពាក់កណ្តាលផ្តាច់ព្រ័ត្ត • ឆ្នាំ២០០២ ធ្លាក់ត្រឹមវគ្គចែកពូល • ឆ្នាំ២០០៦ ធ្លាក់ត្រឹមវគ្គចែកពូល •...

អស្ចារ្យមែន! សហព័ន្ធបាល់ទាត់ពិភពលោក​ FIFA បានប្រកាសអញ្ជើញកុមារទាំង១២​ និងគ្រូបង្វឹកទៅទស្សនាការប្រកួតបាល់ទាត់ពិភពលោក ប្រសិនបើ…

ស្របពេលដែលកុមារទាំង១២ និងគ្រូបង្វឹកកំពុងស្វះស្វែងរកវិធីចេញពីរូងភ្នំបន្ទាប់ពីពួកគេត្រូវជាប់ឃុំអស់រយៈពេលជាច្រើនថ្ងៃនោះ ពេលនេះមានសំណាងដ៏ធំមួយសំរាប់លើកទឹកចិត្តដល់ពួកគេពីសហព័ន្ធបាល់ទាត់ពិភពលោក FIFA។ តាមរយៈលិខិតមួយច្បាប់ដែលផ្ញើចេញពីទីក្រុងម៉ូស្គូ ប្រទេសរុស្សីមកកាន់ សមាគមបាល់ទាត់ប្រទេសថៃ បានអញ្ចើញអ្នកទាំង១៣ មកទស្សនាបាល់ទាត់ពិភពលោក World Cup វគ្គផ្តាច់ព្រាត់ នៅប្រទេសរុស្សី ប្រសិនបើពួកគេអាចចេញពីរូងភ្នំបានទាន់ពេលវេលា។ ដូចនេះខាង FIFA សង្ឃឹមថា ឳកាសនេះគឺអបអរ និងជំរុញទឹកចិត្តពួកគេឪ្យកាន់តែមានភាពរឹងមាំក្នុងការតស៊ូ ដើម្បីបានចេញពីរូងភ្នំឆាប់ៗ និងជាវេលាដ៏ល្អសំរាប់សំរាកពីការហត់នឿយ នៃការរួចផុតពីគ្រោះថ្នាក់នេះផងដែរ៕
error: Content is protected !!